AANSOEKFORM

ALGEMENE INLIGTING
AANGAANDE STUDIELENINGS

 

 

LET WEL:

 

Hierdie dokument vorm deel van die amptelike dokumentasie ten opsigte van die aansoek om en toekenning van die Helpmekaar Studiefonds (voortaan HSF) lenings en moet as sodanig beskou en gelees word.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Lenings is slegs beskikbaar aan studente wat:

 

 

 

·       voltyds by ’n instansie studeer wat by die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid
geakkrediteer is (SAQA);

 

·       aan die keuringsvereistes van die Direksie voldoen, o.a. akademiese prestasie.

 

 

2.

Lenings is slegs bedoel vir klasgeld, losies en boeke en sal nie noodwendig voldoende wees om die totale studiekoste te dek nie.  Aansoekers moet dus deeglik uit eie bronne begroot vir ekstra uitgawes. 

 

 

3.

Die meeste finansiële instansies sal studielenings slegs vir een jaar op ‘n slag goedgekeur. By HSF word lenings egter toegeken vir die volle studietermyn (die normale duur van die kursus). Dit beteken dat die student en ouer die gemoedsrus het dat befondsing in plek is vir die volle studietermyn, mits die student suksesvol studeer:

 

 

 

3.1

In 2020 is die maksimum leningsbedrae per kursus:

 

 

Medies/Veeartsenykunde ..................................................R80 000 p.j.

 

 

Ingenieurswese (universiteite) ...........................................R80 000 p.j.

 

 

Tandheelkunde ..................................................................R80 000 p.j.

 

 

Ander graadkursusse ........................................................R75 000 p.j.

 

 

Ingenieurswese (universiteite van tegnologie) ..................R60 000 p.j.

 

 

Diplomakursusse ...............................................................R55 000 p.j.

 

 

 

 

3.2

Lenings word normaalweg nie vir ekstra/herhaaljare van studie toegeken nie.

 

 

 

 

3.3

Aansoeke om lenings vir ’n eerste kwalifikasie geniet voorkeur.

 

 

 

 

3.4

Nagraadse studente in spesifieke beroepsgerigte kursusse, bv. BRek. Hon., LLB, BPsig Hon., NOS, ens., kan vir ’n addisionele lening aansoek doen na voltooiing van voorgraadse studie. Sluitingsdatum vir addisionele lenings is 30 November 2019.

 

 

 

4.

Leninguitbetalings word by maksimum vier geleenthede per jaar gemaak - slegs ná ontvangs van ’n opvraging. Alle opvragings word deur die aanlynportaal gedoen.

 

 

 

LET WEL: LAAT VYF WERKSDAE NÁ ONTVANGS VAN DIE OPVRAGING TOE VIR UITBETALING

 

 

LENINGUITBETALINGS

UITBETALING AAN

BESONDERHEDE

Eerste betaling

Instansie

Registrasiegeld en deposito na ontvangs van Desember-uitslae / Matrieksertifikaat

Tweede betaling

Student of ouer

50% van die leningsbedrag minus 1ste betaling, na bewys van registrasie

Derde betaling

Instansie

1ste bedrag soos deur die instansie vereis na ontvangs van instansie se rekening

Vierde betaling

Student of ouer

Restant van totale leningsbedrag na ontvangs van Junie-uitslae. Die student is dan self verantwoordelik vir betaling van die finale rekening aan die instansie

 

5.

Dokumentasie vereis

 

 

 

 

5.1

Daar word van elke student vereis:

 

 

5.1.1

om ’n bewys van registrasie aan die HSF te verskaf sodra dit beskikbaar is;  en

 

 

5.1.2

om tydens studiejare aan die einde van elke semester ’n amptelike studieverslag in te dien sodra dit beskikbaar is, ongeag of verdere fondse onttrek (gaan) word.

 

 

 

 

5.2

Indien ’n student, sonder ’n aanneemlike rede, nie sy/haar eksamen slaag nie, of nie die voorwaardes van die lening nakom nie, kan sy/haar lening opgeroep en moet die skuld terugbetaal word op ’n wyse soos deur die HSF bepaal.

 

 

 

6.

Renteberekening tydens studie

 

 

 

 

6.1

Die rentekoers op lenings tydens die studiejare is gelykstaande aan die ABSA Groep Bpk. se primakoers minus 1% soos op 1 Januarie van elke jaar, maar die HSF behou die reg voor om van tyd tot tyd die rentekoers in die loop van die jaar aan te pas, indien die primakoers aangepas word.

 

 

 

 

6.2

Terwyl die student studeer, moet die rente gehef op die leningsbedrag maandeliks per debietorder betaal word, soos deur die HSF bepaal. Indien die betaling van die
rentepaaiement in enige stadium agterstallig is, sal geen leningsfondse uitbetaal word nie.

 

 

 

 

6.3

Die Helpmekaar Studiefonds beskik oor ’n Trust wat in sommige gevalle ouers en leners help wat nie die finansiële vermoë het om die rente tydens die studietydperk te betaal nie. Die beskikbaarstelling van hierdie rentebeurse is afhanklik van die beskikbaarheid van fondse in die Trust en word jaarliks hersien. Rentebeurse word slegs na deeglike oorweging en op grond van meriete toegeken, en geen leningaansoeker kan daarop aanspraak maak of daarvoor aansoek doen nie.

 

 

 

7.

Renteberekening en terugbetaling ná studie

 

 

 

 

7.1

Na afstudering sal rente bereken word op die totale uitstaande balans teen die primakoers van die ABSA Groep Bpk. soos op 1 Januarie van elke jaar. Die HSF behou egter die reg voor om van tyd tot tyd die rentekoers in die loop van die jaar aan te pas, indien die primakoers aangepas word.

 

 

 

 

7.2

Na afstudering word die lening (kapitaal en rente) soos volg terugbetaal met gelyke paaiemente, versprei oor die terugbetalingstermyn:

 

 

 

 

 

1 – 3-jaarkursusse: 2 x die studietermyn.

 

 

 

 

 

4 − 6-jaarkursusse: ’n maksimum terugbetalingstermyn van 7 jaar.

 

 

 

8.

Sekuriteit

 

 

 

8.1

Om die voortbestaan van die HSF te verseker moet studielenings deur ’n borgskap(pe) gedek word. Die HSF ken selde lenings toe sonder dat die borg bykomende sekuriteit gee, maar elke aansoek word op meriete hanteer en aansoekers hoef nie deur hierdie vereiste ontmoedig te word om aansoek te doen nie. Die borgskap en/of bykomende sekuriteit raak egter net van toepassing as iemand (die student of die borg) nie die lening terug betaal nie.

 

 

 

 

 

’n Borg is iemand (dikwels ’n ouer of familielid) wat onderneem om verantwoordelikheid vir
die voornemende student se skuld te aanvaar.

 

Met sekuriteit word bedoel iets van waarde wat die HSF in kontant kan omskep, indien
die lener sy onderneming om die lening terug te betaal, nie nakom nie.

 

 

8.2

 

Bykomende sekuriteit kan behels:

 

 

 

 

 

8.2.1

Die sessie van polisse / beleggings

 

 

 

Hierdie opsie het geen koste-implikasies nie. Die afkoop- of kontant-waarde van polisse (nie die fondswaarde nie) en/of die waardes van die beleggings, moet by die aansoek aangeheg word.

 

 

 

 

 

 

 

let wel: die volgende word nie as sekuriteit aanvaar nie:

·       Uittree-annuïteite;

·       Pensioenfondse in enige belegging;

·       Lewenspolisse sonder kontantwaarde;

 

 

 

 

 

 

8.2.2

Die registrasie van ’n borgverband op eiendom

 

 

 

Indien bostaande opsie nie beskikbaar is nie en die borg wel oor eiendom beskik, is dit ’n moontlikheid, maar ongelukkig een waaraan koste verbonde is. Vir die registrasie van die borgverband kan u van die HSF se voorgestelde of u eie regsadviseur gebruik maak. Die koste van die registrasie sowel as die uiteindelike kansellasie van die borgverband is vir die rekening van die borg.

 

 

 

 

 

 

8.2.3

’n Tweede borg

 

 

 

Indien die eerste borg (ouer), nie voldoende sekuriteit kan verskaf nie, kan van ’n tweede borg gebruik gemaak word.

 

 

 

 

 

 

 

Die eerste borg (ouer), sowel as die tweede borg, moet ’n aansoekvorm voltooi en aan ons stuur. Die tweede borg verskaf net die student se naam en van in Afdeling A, en voltooi dan Afdeling D to G volledig.

 

 

 

 

 

 

 

LET WEL: Dieselfde reëlings ten opsigte van sekuriteit soos hierbo gestel, kan ook op ’n tweede borg van toepassing gemaak word.

 

 

 

 

 

 

 

LET WEL: Indien die student om die een of ander rede nie sy/haar lening volgens ooreenkoms na afloop van studie kan begin terugbetaal nie, sal die borg(e) daarvoor moet instaan.

 

 

 

 

9.

Alle lenings word outomaties deur ’n groeplewensversekeringskema wat deur Sanlam onderskryf word, gedek, tensy die lener verkies om ’n alternatiewe reëling met die HSF te tref. Dekking beloop 14.2 sent per R1 000 van die uitstaande balans van die leningsbedrag. Die uitstaande balans van die lening en gevolglik ook die borgverpligting word gedek in geval van dood / tydelike arbeidsongeskiktheid / permanente arbeidsongeskiktheid van die lener. Wanneer die student sy studies voltooi, styg die premie na 50.3 sent per R1 000 van die uitstaande balans van die leningsbedrag vir die volgende dekking: dood / tydelike arbeidsongeskiktheid / permanente arbeidsongeskikheid / verlies aan inkomste, soos van toepassing. Wanneer die leningskuld vereffen is, verval die versekering outomaties. Die lener se rekening word maandeliks met die bedrag van die premie gedebiteer.

 

 

10.

Meer inligting oor enige van die bostaande kan van ons kantoor bekom word.

 

Telefoon:

021 930 8155

 

E-pos:

info@helpmekaarfonds.org

 

Webblad:

www.helpmekaarfonds.org

 

 

 

 

Die Helpmekaar Studiefonds se fondse is oor die jare met groot toewyding opgebou. Daar is geen aandeelhouers of persone met private belange nie. Die enigste mense wat voordeel trek uit die Fonds, is studente en van hulle word verwag om hulle verpligtinge getrou na te kom sodat diegene wat ná hulle kom, ook uit hierdie bron gehelp kan word.